صفحه اصلی تماس امیر نعیمی Amir Naeemi
امیر نعیمی Amir Naeemi
مدیر عامل Managing Director

تماس
تلفن: +985117651470
فکس: +985117683799
شماره موبایل: +985117651470
http://www.padratoosdairy.com

اطلاعات: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
Managing Director @ Board Member

 
دریافت اطلاعات کارت مجازی برای outlook