صفحه اصلی تماس امیر نعیمی
امیر نعیمی
مدیر عامل Managing Director

تماس
تلفن: +985137663263
فکس: +985137663264
شماره موبایل: +985117651470
http://www.padratoosdairy.com

اطلاعات: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
Managing Director @ Board Member

 
دریافت اطلاعات کارت مجازی برای outlook